AFA Research: Andreas Holmvall – ljusskygg nazist i Boden avslöjad

*ENGLISH ARTICLE UPDATE BELOW*

Andreas Holmvall (19850822-8932) har synts till i nazistiska sammanhang ända sedan han anonymt börjat att kommentera på Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) hemsida tidigt under 2014. Han är en del av kampgrupp 601 som främst innefattar området kring Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn. Han driver organisationens engelskspråkiga podcast och kommer att vara en av de aktiva nazisterna i och med att NMR ställer upp i kommunalvalet i Boden 2018.

Andreas Holmvall, 19850822-8932, Lombäcken 32, 961 93 Boden

Han har sedan tidig ålder varit en sökare. Han har ensam på sitt rum kombinerat knarkande med mängder av timmar på nätet för att hitta sig själv. 2008 träffade han sin nuvarande partner Kirsty Balcanquall (19820308-5280) som inte bara kom att dela hans tankar och vanor utan även understödja hans nazistiska aktivism.
Andreas startade sin politiska bana med andra new age-inspirerade inom spirituella nätverk och forum på nätet. Han föll senare in i det som brukar kallas sanningsrörelsen, en brokig konspirationsteoretisk miljö präglad av högerpopulism, fascination av teknik och ekonomi såväl som antisemitism. Han uppehöll sig i flera år med olika teorier som skulle förklara den vanmakt han kände och hur den påstådda sanningen dolts från honom. Från högerextrema forum och podcasts som Red Ice och Renegade Radio med propaganda centrerad kring etnopluralism och antiislamism till tanken om den vita rasens överlägsenhet och antisemitismen. Andreas som startat sitt sökande efter svaret på hans tomhet och osäkerhet hamnade med tiden utifrån ett föreställt läge att slå underifrån i kommentatorsfältet på NMRs hemsida. Han blev sedan medlem och beställde 08-31-2016 aktivisthandboken från NMRs webbshop. 

Andreas tillsammans med nästeschefen Robert Eklund (19740810-8954) under ett föredrag på nationaldagen 06-06-2016 i Skellefteå.

Andreas har under hela sin tid i organisationen gjort allt han kunnat för att inte bli identifierad. Detta förklarar varför han under de lite mer än två år han varit aktiv inte deltagit på fler än fyra offentliga aktiviteter. Har han inte lyckats att undkomma att vara med på bild eller stå med ryggen mot kameran har hans ansikte blurrats på NMRs hemsida. Men detta räcker inte för att undvika vår uppmärksamhet. Det enda sättet att inte bli identifierad är att stanna hemma och inte delta i nazistiska aktiviteter.

Andreas bedriver i huvudsak sin aktivism hemifrån, närmre bestämt från hans gäststuga som han inrett till arbetsrum och studio. Inom organisationen arbetar han bland annat med mindre uppgifter som subtitles till videoklipp, videoredigering och layout till nätpropaganda. Under demonstrationen i Göteborg den 30-09-2017 fick han den nya uppgiften att filma för Nordfront Media. Under tidigare demonstrationer han medverkat i som i Stockholm Stockholm den 12-11-2016 och Falun 01-05-2017 deltog i demonstrationståget utan andra uppgifter.

 

Andreas i Stockholm i november 2016.
Andreas med partipin i Falun på 1 maj 2017.
Andreas filmande för Nordfront Media i Göteborg 30 september 2017.

Filmande och fotande har kommit att bli en uppgift han tilldelats även i det lokala nästet, som till exempel under flygbladsdelningen på Jokkmokks marknad 03-02-2018. Hans huvudsakliga uppgift är NMRs engelskspråkiga podcast Nordic Frontier som han initierade Januari 2017 och sedan dess drivit under pseudonymen Andreas Johansson. Johansson som är hans andra familjenamn.

En bild från ett av Andreas och Kirstys första möten.

En annan som är delaktig i podcasten är Kirsty Balcanquall som i avsnitten kan höras presentera de olika delarna. Kirsty som ursprungligen kommer från Littlehampton i England träffade Andreas när de båda knarkade och backpackade i Australien 2008. De reste runt i två tills de båda åkte till Luleå och senare köpte huset i Bastaviken som de nu bor i. Fyra år senare gifte de sig och bjöd då in en stor del av Kirstys släkt. Stämningen ska ha varit god. Vi undrar om den kommer att förändrats till nästa besök när informationen om deras ideologiska övertygelse blivit känd. Detta gäller även hans mamma som kanske inte blir så glad när hon får veta att sonen lånat hennes bil dagen innan demonstrationen i Falun för att åka ner och delta mot de påstådda folkförrädarna.


Andreas arbetar heltid på Duroc Rail AB i Luleå med att serva och laga kullager till tåghjul. Han är inte bara anställd på företaget utan även deras ansikte utåt. I en introduktionsvideo om hur produktionen går till på företagets hemsida kan besökaren och kunden se Andreas underhålla kullager.

Andreas Holmvall i företagets introduktionsfilm.

Andreas har flera anledningar till att inte prata politik på jobbet, vilket han inte heller gör. Att en nazist inte är uppskattad som arbetarkamrat och att arbetargivare helst av allt vill göra sig av med en organiserad nazist är han väl medveten om. Att han inte berättar om sina åsikter handlar inte om att han rent allmänt är en introvert person utan om att det med största sannolikhet skulle leda till att han skulle förlora jobbet, något han inte har råd med eftersom han är den enda som arbetar i hemmet. Kirsty har nämligen varit hemmafru sedan 2013.

Vi undrar vad Andreas Holmvalls arbetsgivare tycker om att ha en organiserad nazist  anställd hos sig. En person som inte bara är företagets ansikte utåt utan till viss del även är central i NMRs kommunikation inte bara gentemot svenska sympatisörer utan även världen över. Han förutom i Sverige även varit inbjuden till nazipodcasts i andra länder för att mer ingående förklara om organisationen. En organisation vars medlemmar bland annat är dömda för mordförsök, mord, mordbränder, otaliga fall av grov misshandel, dopingbrott, mängder av narkotikabrott, vapenbrott och allmän ödeläggelse.
Vi vill påminna om att lönen från Duroc Rail går till att upprätthålla nazistisk verksamhet inte bara i Norrbotten utan i hela Sverige. Finns det fortfarande osäkerhet om var han står, ta en stund och lyssna på hans podcast och ta sedan en titt på likabehandlingsplanen för avgöra det hela.

Vi uppmanar allmänheten att kontakta Duroc Rail AB och berätta vad man tycker om att en nazist är anställd på företaget:

Duroc Rail AB
Besöksadress: Svartöns industriområde, 974 43 Luleå
Telefon: 0920-22 39 00
Mail: [email protected]

Dan Bergman, VD
Telefon: 0920- 23 39 01
Mail: [email protected]

Lisa Flemström, Produktionsansvarig
Telefon: 070-542 48 26
Mail: [email protected]

Eller kontakta Andreas Holmvall:
Andreas Holmvall
19850822-8932
Lombäcken 32, 961 93 Boden
072- 212 50 12

AFA har kontaktat hans arbetsplats, fackförening, familj, svärföräldrar, grannar och andra närstående angående hans aktivitet.

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt från avhoppare: Information till avhoppare.

AFA vill med denna artikel informera allmänheten om Andreas Holmvalls nazistiska engagemang. Känner du till Andreas personligen, eller ser du honom i din vardag eller på jobbet? Har du annan information om fascistisk aktivitet i Västerbottens eller Norrbottens län? Tveka då inte att kontakta oss!

Mail: [email protected]

ENGLISH VERSION.

Andreas Holmvall in the company’s introductory film.

Andreas Holmvall (19850822-8932) has been around the Nazi movement since he anonymously began to comment on the Nordic Resistance Movement (NMR) website early in 2014. He is part of the organization’s local group named 601, which mainly includes the area around Piteå, Luleå, Boden and Älvsbyn . He runs the organization’s podcast in English and will be one of the most active Nazis as NMR is participating in the upcoming municipal elections in Boden 2018.

 

Andreas Holmvall, 19850822-8932, Lombäcken 32, 961 93 Boden


Since early age Andreas has been a searcher. He has. alone in his room, combined drug use with plenty of hours online to find himself. In 2008, he met his current partner Kirsty Balcanquall (19820308-5280) who not only shared his thoughts and habits but also supported his Nazi activism.
Andreas started his political career with other new age-inspired people in spiritual networks and online forums. He later fell into what is commonly referred to as the truth movement, a disparate conspiracy theoretic environment characterized by right-wing populism, fascination of technology and economics as well as anti-semitism. For several years he stuck with different theories that would explain the frustration he felt and how the alleged truth was hidden from him.From right-wing extremist forums and podcasts like Red Ice and Renegade Radio with propaganda, centered on ethnopluralism and anti-Islamism, to the idea of the superiority of the aryan race and anti-Semitism.Andreas, who started his search for the answer to his emptiness and uncertainty, over time ended up lurking in the comment section on the NMR website. He eventualy became a member and ordered the activist manual from the NMR webshop 08-31-2016.

Andreas has during his time in NMR done all he can not to be identified. This explains why, during the little more than two years he has been active, he has not participated in more than four public activities. The times he has not been able to avoid being in pictures, his face has been blurred on the NMR website. But this measures have not been enough to avoid our attention. The only way to not be identified is to not participate in Nazi activities.

 

Andreas together with (OBS!) Nästeschefen Robert Eklund (19740810-8954) during a lecture on national day 06-06-2016 in Skellefteå.

Andreas mainly carries out his activism from his home, more precise from his guesthouse, where he has set up a studio. Within NMR, he works with smaller tasks such as subtitles for video clips, video editing and layout for web propaganda. During the demonstration in Gothenburg in 30-09-2017 he received the new task of filming for Nordfront Media, NMR’s main media channel. During previous demonstrations, as in Stockholm Stockholm, 12-11-2016 and Falun 01-05-2017, he participated in the demonstration without any tasks other than walking in line.

 

Andreas in Stockholm.
Andreas with NMR party badge in Falun.
Andreas filming for Nordfront Media in Gothenburg.

Filming and photography has become a task he has been assigned in the local group as well, for example during the leaflet distribution at Jokkmokks market, 03-02-2018. His main task however is NMR’s podcast in English, Nordic Frontier, which he initiated January 2017 and has since then operated under the pseudonym Andreas Johansson. Johansson is his second family name.

Another participant in the podcast is Kirsty Balcanquall. She can be heard presenting the various sections. Kirsty, who come from Littlehampton in England, met Andreas when they both backpacked in Australia in 2008.They traveled around until they both went to Luleå and later bought the house in Bastaviken they now live in. Four years later they married and invited a large part of Kirsty’s family. The atmosphere was apparently good. We wonder if that will change until the next visit when the information about their ideological turn towards Nazism has become known. This also applies to Andreas mother who may not be so happy when she learns that her car which she borrowed to her son was used to drive to the demonstration in Falun.

 

A picture from one of Andreas and Kirsty’s first romantic meetings.


Andreas works full time at Duroc Rail AB in Luleå with servicing and repairing ball bearings for trains. He is not only employed at the company but also their face outward. In an introduction video about the company on the company website, one can see Andreas maintain ball bearings.

 

Andreas Holmvall in the company’s introductory film.


Andreas has several reasons not to talk politics at work, which he doesnot. He is well aware the fact that a Nazi is not appreciated as a co-worker and that an employer usually wants to get rid of an organized nazi. The reason he does not voice his opinions is not that he is generally an introvert person but that it would most likely cause him to
lose the job, something he can not afford because he is the only one who works at home. Kirsty has been housewife since 2013.

We wonder what Andreas Holmvall’s employer thinks about having an organized Nazi employee. A person who is not only the company’s face outwards but also is central to NMR’s communication, not only to Swedish sympathizers but also world-wide. He has been invited to Nazi podcasts in other countries to talk about NMR. An organization whose members, among other things, are convicted of assassination, murder, assassination fires, countless cases of gross maltreatment, doping offenses, amounts of drug offenses, crimes of violence and general destruction.
We would like to point to the fact that the salary from Duroc Rail goes directly to maintain Nazi operations, not only in Norrbotten, but throughout Sweden. If there is still uncertainty about where he stands, listen to his podcast.

We urge the public to contact Duroc Rail AB for having a nazi employed at the workplace:

Duroc Rail AB
Visiting address: Svartöns industriområde, 974 43 Luleå
Phone number: 0920-22 39 00
Email: [email protected]

Dan Bergmark, VD
Phone number: 0920- 23 39 01
Email: [email protected]

Lisa Flemström, Produktionsansvarig
Phone number: 070-542 48 26
Email: [email protected]

Or contact Andreas Holmvall:
Andreas Holmvall
19850822-8932
Lombäcken 32, 961 93 Boden
072- 212 50 12

AFA has contacted his workplace, trade union, family, in-laws, neighbors and other related persons regarding his activity.

If our article concerns you, or if you want to avoid our future attention, just email us. Here is a good summary of how we deal with ex-nazis who contact us: Informaion to defectors.

With this article, AFA wants to inform the public about Andreas Holmvall’s Nazi commitment. Do you know Andreas personally, or do you see him in your everyday life or at work? Do you have other information about fascist activity in the county of Västerbotten or Norrbotten? Do not hesitate to contact us!

Mail: [email protected]