AFA Malmö: Högerextrema medier – En ulv i fårakläder

 

Internet och alternativa medier har de senaste åren utgjort en allt viktigare del av fascistisk mobilisering. Rasistiska myter sprids snabbare än någonsin tidigare, mycket tack vare lättillgängligheten som Internet har medfört. Det finns en stor och bred miljö för högerextrema medier – och den blir allt svårare att överblicka.

För den som betraktar högerextrema bloggar och nyhetsportaler utifrån kan det vara svårt att orientera sig bland det stora urvalet av främlingsfientliga, fascistiska och rasistiska plattformar som har poppat upp och etablerat sig under de senaste 10 åren. Just svårigheten i att urskilja strikt fascistiska aktörer från grumligt högerpopulistiska och rasistiska sådana är en av nycklarna till framgången i radikalisering inom den högerextrema rörelsen. Utåt sett är det en splittrad miljö, full av konflikter och motsägelser, samtidigt som det är ett omsider löst, omsider tätt sammanvävt nätverk av både populistiska och radikala aktörer. Tillsammans utgör de en väv som på ett effektivt sätt har lyckats skapa och upprätthålla en bild av etablissemang kontra alternativmedia – trots att vissa av aktörerna i mycket hög grad har följt Sverigedemokraterna (SD) in i etablissemangets och elitpolitikens värme.

KOPPLINGAR TILL SD

För att över huvud taget kunna skapa sig en helhetlig bild av miljön – med alla dess mediesajter och tidningar – är det viktigt att redan från början poängtera att större delen av aktörerna i både högerpopulistiska och rasideologiska kretsar på olika sätt och i varierande led är avknoppningar från SD eller den politiska miljö ur vilken SD har uppstått. Detta betyder inte att de är ideologiskt likställbara – så som splittringarna i miljön skvallrar om så skiljer de sig ofta mycket från varandra – men de delar ändå ofta både grundare och grundpelare, och existerar i symbios med varandra genom att antingen popularisera eller radikalisera varandras ståndpunkter och sympatisörer. Det gör att rasideologiska eller nazistiska projekt också till viss del bärs upp av att det finns en redan etablerad miljö, av främlingsfientliga och populistiskt rasistiska bloggar, varifrån de kan få läsare och sympatisörer.

Många av aktörerna inom det här fältet befinner sig alltså på ett organisatoriskt plan en eller flera utbrytningar från SD, vilket också är en delförklaring till den stora mobiliteten mellan sverigedemokratiska sympatisörer, mer högerradikala populister och rena rasideologer. SD har själva haft svårigheter med att nå ut med sina egna medier och partiorgan, då deras sympatisörer och väljare oftare valt att vända sig till webbaserade alternativmedier för nyhetsförmedling. Det har också inneburit att den ideologiska liktriktiningen inom miljön har varit dålig, vilket kan förklara de många splittringarna och den mer eller mindre spontana mångfaldstaktik som har uppstått i mediastrategin.

FASCISTISK REBRANDING

Alternativa medieplattformar är en av de mest effektivt använda metoderna för att nationellt, och internationellt, ompacketera fascistiska idéer och lansera dem som något nytt och okontroversiellt. Internationellt sett har nyfascistiska mediesajter på senare tid kunnat utöva påverkan också på väletablerad elitpolitik. Det mest uppmärksammade exemplet är hur flertalet högerextrema tyckare och affärsmän har fått betydelsefulla roller i Donald Trumps administration i USA. Plattformarna fyller också mobiliserande funktioner, genom att rikta in webb-baserade aktionskampanjer mot utpekade fiender – som fallen med anställda på svenska bibliotek som blivit trakasserade och hotade efter att ha vägrat köpa i material från högerextrema förlag eller tidningar.

Det är för svenska antifascister av stor vikt att lära känna dessa aktörer i Sverige: hur de beter sig och vad de vill förmedla. Det är också av vikt att kunna identifiera dessa aktörer och känna igen dem när de dyker upp i ens flöden på olika platser på nätet. Vi kommer här därför att presentera några av de centrala och betydelsefulla aktörerna i de moderna, högerextrema medienätverken. Bara under de senaste 10 åren har många medieprojekt både fötts och gått i graven, för att kanske återfödas som nygamla aktörer – eller bara lämna tomrum efter sig. Exempel på insomnade projekt är Realisten (som försvann strax före nedläggningen av moderorganisationen Svenskarnas Parti) och Exponerat – vi kommer därför inte gå in på några detaljer gällande dessa projekt. Var och en av de aktuella aktörerna kommer här få en individuell introduktion, samt presentationer av de kopplingar som finns mellan dem inom miljön.

 

AVPIXLAT

Avpixlat är en nygammal nyhetsblogg med traditioner tillbaka till 2008, då under formatet av Politiskt Inkorrekt, som var en främlingsfientlig och rasistisk blogg tätt knuten till Sverigedemokraterna. Liksom föregångaren Politiskt Inkorrekt så är Avpixlat sverigedemokratiskt anstruken, och beskriver sig som “obundet sverigedemokratiskt”. Båda bloggarna har erhållit stöd från sverigedemokratiska politiker, så som Kent Ekeroth, vars bankgiro-konto användes för insamlingar till driften av Politiskt Inkorrekt, som lades ned 2011. Avpixlat uppstod samma år, och fram till 2012 stod Ekeroth fortfarande för insamlingskontot, fram till att en självständig ideell förening bildades. Även efter detta fortsatte dock kontakterna mellan Ekeroth och Avpixlat, då förstnämnde sökte styra inriktningen på bloggen. Det är inte ovanligt att SD-politiker har försökt styra innehållet på bloggen, genom att skicka in tips och underlag till artiklar både till föregångaren Politiskt Inkorrekt och Avpixlat.

Avpixlat hör till en av de mest populära högerextrema sajterna i Sverige, och deras verksamhet består till stor del av att kopiera och “avpixla” redan skrivna artiklar från etablerade medier, med förhållandevis lite eget originalinnehåll. Namnet är taget från de “pixlingar” som normalt sett görs av misstänkta brottslingar i massmedier, en pixling som inom den högerextrema miljön oftast förklaras med att media söker dölja gärningsmännens ursprung. Bloggens har, förutom “obunden sverigedemokratisk” ingen uttalad politisk inriktning, men lutar liksom många andra liknande bloggar mot högerpopulism, med en konservativ och främlingsfientlig grundsyn.

Bloggen har spelat en central roll i den högerextrema infrastrukturen på Internet, genom att konstrurera en säljbar världsbild och locka till sig läsare – och i förlängingen sympatisörer. Innehållet är oftast mer eller mindre rasistiskt vinklat, och det har också gjorts utrymme för uttrycklig antisemitism, vilket ansvarig utgivare Mats Dagerlind – även skribent på SD-Kuriren – har försvarat med att det inte skulle vara antisemitiskt att “diskutera det judiska inflytandet på medier, finansvärlden, vetenskapen, kulturen, samhället i stort eller den amerikanska utrikespolitiken”.

 

NYHETER IDAG

Nyheter Idag är en relativt ny nättidning, som sedan starten 2014 strävar efter att framstå som en seriös nyhetsportal och alternativmedia. Grundare är bland andra Chang Frick, en tidigare sverigedemokratisk politiker från Kristianstad, som 2012 lämnade sitt uppdrag i kommunens fullmäktige. Han hade redan då varit involverad som redaktör för Politiskt Inkorrekt, före dess nedläggning.

Nyheter Idag har en libertariansk inriktning, sedan Frick personligen har rört sig åt det hållet snarare än åt en konservativ nationalistisk hållning. Detta gör Nyheter Idag till en ganska så unik företeelse bland högerextrema medier, även om tidningen likväl rör sig i samma miljö och sprider samma former av främlingsfientliga myter. Hemsidan är inte lika populär som Avpixlat, men utgör en desto mer flexibel aktör i miljön, då den drar till sig skribenter och tyckare från skilda politiska läger. Dess strävan efter att framstå som ett seriöst nyhetsalternativ gör att sajten ofta söker sensationalistiska, främlingsfientliga infallsvinklar i sina artiklar, inte sällan med fokus på hur de etablerade nyhetsmedierna påstås dölja olika former av sanningar.

Efter att bland annat ha värvat den uppmärksammade polisen Peter Springare till sig som ny krönikör har Nyheter Idag under den senaste månaden fått mycket uppmärksamhet. Det har nyligen avslöjats att tidningen har fakturerat SD 30,000 kronor för en komprometterande artikel om Sverigedemokratisk Ungdom (SDU), som en del av partiets kampanj för att kunna utesluta ledande personer ur partiets dåvarande ungdomsförbund. Frick har även i korrespondens med representanter för SD bedyrat lojalitet mot partiet och sagt att hans tidning i kritiska artiklar inte skulle vara ute efter att skada partiet, samt att tidningen står positiv till SD.

 

SAMTIDEN

Samtiden är SD:s egen webbtidning, med Dick Erixon (tidigare centerpartist och debattör med bakgrund i Timbro) som chefsredaktör, och ägs av ett privat aktiebolag med SD:s eget bolag Blåsippan AB som moderbolag. Samtiden startade som en mediesatsning från partiets håll, med Jan Sjunnesson som urspunglig chefsredaktör och ansvarig utgivare. Han har gjort sig känd för rasistiska och grova islamfientliga uttalanden, och har sedan uppstarten av Samtiden blivit utbytt i sina roller för webbtidningen och istället gått över till att bli krönikör på Avpixlat.

Samtiden följer den sverigedemokratiska linjen att popularisera rasism och kallar sig därmed för socialkonservativ. Vid Sjunnessons avgång som chefsredaktör 2015 – efter att ha blivit avskedad och tagit strid mot avskedet – menade han att han själv inte fått styra tidningens innehåll, utan att det sköttes av den tidigare sverigedemokratiske riksdagsledamoten Erik Almqvist. Det vittnar om att SD velat ha ett starkt grepp om tidningen och dess innehåll, liksom om dess ambitioner att ha kontroll över en egen bastion på Internet, som inte i sin helhet styrs av oberoende sverigedemokratiska eller nationalistiska aktörer. Även om satsningen på Samtiden har gått förhållandevis bra så har hemsidan aldrig nått en sådan spridning som exempelvis Avpixlat eller Fria Tider. Sjunnessons övergång till Avpixlat följer också på det faktum att icke partibundna medieprojekt är viktigare för den sverigedemokratiska Internet- och väljarmiljön än partiets officiella kanaler.

 

FRIA TIDER

Fria Tider en frihetligt konservativ, främlingsfientlig nättidning med kopplingar till det tidigare SD-anknutna ungdomsförbundet Sverigedemokratisk Ungdom (SDU). Den drivs av affärsmannen Widar Nord, och har haft drivande skribenter med politisk hemvist i SD. Fria Tider är en av de sajter som befinner sig till höger om SD men delar intressesfär, och förespråkar en mer nationalistisk linje än den som är rådande i SD. Innehållet liknar till stor del det som sprids på Avpixlat, med omskrivningar av existerande artiklar och “avpixling” av brottsrapporteringar.

Rent praktiskt ägs sajten av ett bolag i Estland, som också driver sajten Granskning Sverige, en s.k “trollfabrik” som har koordinerat aktioner mot nyhetsredaktioner och journalister. En av de drivande i den verksamheten är Fabian Fjälling, som har varit med och styrt aggressiva Internet-aktioner mot svenska journalister, som i praktiken har inneburit uppmaningar till att förfölja yrkesverksamma journalister. Fria Tider och Granskning Sverige förnekar att det finns någon koppling dem emellan, även om de delar domän och research. Exemplet med Fria Tider ger en bra inblick i hur högerextrema Internet-infrastrukturer fungerar, inklusive relationen till liknande sajter och aktions-kampanjer gentemot meningsmotståndare – populärt refererade till som hatkampanjer – som utgår ifrån Fria Tider och andra liknande nättidningar eller bloggar.

 

NYA TIDER

Nya Tider är en högerextrem och konspirationsteoretisk vecko- och webbtidning som grundades 2012 av skribenter på den numera nedlagda tidningen Nationell Idag, som före sin konkurs 2014 var kopplad till partiet Nationaldemokraterna (ND). Det numera nedlagda partiet var i sin tur en avknoppning av Sverigedemokraterna (SD), grundat av tidigare medlemmar som ansåg att SD i och med sin högerpopulistiska utveckling hade övergett etnicitetens ursprungliga betydelse för rörelsen. Nya Tider är del av samma miljö som sin föregångare, och hör liksom det numera nedlagda ND till den högerextrema miljö som rör sig ideologiskt mellan SD och rasideologiska grupperingar. Chefsredaktören Vávra Suk har själv bakgrund som ideolog i ND, och genomförde under tiden i Nationell Idag och ND flera samarbeten med den uttalat rasideologiska miljön, såsom det nazistiska nätverket Fria Nationalister. ND genomförde och deltog även i demonstrationer tillsammans med Svenskarnas Parti (SvP) och Svenska Motståndsrörelsen (numera Nordiska Motståndsrörelsen). Trots att Nationell Idag – liksom Nya Tider – hävdade sitt oberoende till politiska organisationer så var de 2011 själva med och sponsrade den nazistiska aktivistorganisationen Förbundet Nationell Ungdom – en organisation som sedan flertalet år tillbaka numera är inaktiv.

Nya Tider fyller idag funktionen av att vara en alternativ mediaplattform vid sidan av sverigedemokratiskt anstrukna sajter så som Avpixlat, och agerar som plattform åt nyfascister, nazister och antisemitiska konspirationsteoretiker. Parallellt med att de rekryterat skribenter från Avpixlat har redaktionen också deltagit på möten tillsammans med Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), som är en av de yttersta grupperna i den svenska rasideologiska miljön, samt uttalade nazister. I samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2016 fick tidningen plötsligt mycket uppmärksamhet i riksmedia, då arrangörerna för bokmässan blev kritiserade för att ha låtit Nya Tider ställa ut och inledningsvis tycktes backa i frågan – vilket Nya Tider gjorde till en stridsfråga. I och med denna uppmärksamhet kring den högerextrema och rasideologiska miljön tog bland andra NMR tillfället i akt att synas, och hade i samband med Bokmässan flygbladsutdelning i centrala Göteborg. Nya Tider och den rasideologiska miljön lever i en symbios som gör att de direkt och indirekt söker profitera på varandras framgångar – varför nazisterna i NMR också sökte uppmärksamhet när Nya Tider var på tapeten.

Nya Tider är anmälda som utställare på Bokmässan också för 2017, något som arrangörerna gick ut med och kommenterade tidigt under våren, där de klargjorde att de inte säger nej till utställare baserat på utställarens åsikter.

 

MOTGIFT

Motgift är en medieplattform som tillhandahåller bland annat ett forum och en webbutik åt den rasideologiska miljön. Dess fokus ligger på att producera podcasts och webv-teve för den fascistiskt och rasideologiska miljön, och drivs av nazisterna Dan Eriksson, Jonas De Geer och Magnus Söderman. Ursprunget till Motgift går att finna i Svenskarnas Partis (SvP) webbradio Radio Framåt, som blev självständigt från partiet och sedermera bytte namn. Sedan nazistiska SvP lade ner 2015 har Motgift vuxit i betydelse, särskilt som tidigare medlemmar och sympatisörer har vänt sig till Motgift som rasideologisk plattform vid sidan av den uttalat nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen. Motgift är idag en central nazistisk aktör i Sverige, mycket tack vare sin medieproduktion och för det pragmatiska förhållningssätt som de har anammat från nyfascistiska rörelser utomlands. Sin rasideologiska image till trots vill de också framstå som ett modernt alternativ till höger om högerpopulismen.

Det gemensamma intresset med andra delar av miljön går att utläsa bland annat ur att de publicerade en intervju med en utsatt nazistisk sympatisör i samma veva som även Nya Tider publicerade en intervju med samma person. Förutom gemensamma intressen visar sådana publiceringar också på den strategi som blivit alltmer tonsättande bland högerextremister – att hellre framställa sig som offer än som anförare i konfrontationer med meningsmotsägare.

Både Magnus Söderman och Dan Eriksson har bakgrund i SvP, och Söderman har även agerat som frontfigur för dåvarande Svenska Motståndsrörelsen, samt som talare vid flertalet nazistiska arrangemang både i Sverige och utomlands. Han är vid dessa tillställningar känd för sina militanta förhållningssätt till nationalsocialistisk kamp och beväpning. Jonas De Geer har bakgrund i det kulturkonservativa Samtidsmagasinet Salt, och har varit medlem i både ND och SvP.

 

NORDFRONT

Nordfront är Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) officiella webbportal och nyhetssajt. NMR är den rasideologiska grupp i Sverige som står för den största delen organiserad våldsverksamhet inom miljön. En stor del av medlemmarna är dömda för vålds- och hatbrott, och för närvarande är två av deras medlemmar fortfarande häktade i Göteborg, misstänkta för bombattentat utförda i området.

På Nordfront lägger organisationen upp nyheter, krönikor och recensioner som berör ämnen kring nationalism och nationalsocialism. Stora delar av innehållet har ideologisk och antisemitisk karaktär. Till regelbundet återkommande ämnen bland artiklarna hör historiska texter om Nazityskland och historierevisionistiska eller förintelseförnekande texter. Hemsidan används också för att rapportera om all aktivism inom NMR, och är en plats för rekrytering till och kommunikation inom organisationen, där medlemmarna lägger upp “kamrapporter” och peppar varandra. Det finns även en webbutik knuten till hemsidan, som saluför huvudsakligen nazistiskt material, böcker och propaganda för att finansiera NMR:s verksamhet. Nordfront har även egna poddprojekt, så som Radio Nordfront, som drivs bland andra av aktivisterna Emil Hagberg och Martin Saxlind, båda dömda för våldsamt upplopp i samband med attacken i Kärrtorp 2013.

 

TRYCKFRIHETSSÄLLSKAPET OCH DISPATCH INTERNATIONAL

Tryckfrihetssällskapet är en främlingsfientlig sammanslutning bildad av Ingrid Carlqvist och dansken Lars Hedegaard. Sammanslutningen driver tesen att Sverige lider av bristande yttrandefrihet, och bland viktiga teman finns kritik mot feminism och mångkulturalism. Carlqvist är tidigare bland annat känd som journalist, för att under 1990-talet ha skrivit artiklar om incest och “incestpaniken”. Hon är, tillsammans med Hedegaard, drivande bakom den antimuslimska tidningen Dispatch International, kopplad till den våldsamma counter jihad-miljön ur vilken Swedish Defence League uppstod och begravdes.

Mycket av Tryckfrihetssällskapet och Dispatch Internationals verksamhet kretsar kring Carlqvists egen verksamhet som journalist och medieproducent. Även om hon har samarbeten med öppna nazister, och har deltagit i NMR:s podcast Radio Regeringen, har hon tillsammans med en anonym partner en podcast vid namn Ingrid och Conrad. Hennes fokus ligger huvudsakligen på muslimhat och invandring och gränsar ofta till rena konspirationsteorier, som uttalanden om att SverigerepresentaSverigenter för “etniska gruppen judar” är skyldiga till den s.k massinvandring som hon propagerar mot i alla sina medieplattformar. Hon lyckas göra sig förhållandevis SverigepopulSverigeär med sin aggressiva, antimuslimska retorik, men har också hamnat i konflikt med andra delar av miljön, exempelvis genom en öppen konflikt med Avpixlat.

Carlqvist intervjuades i februari i år för ett inslag i Fox Business, där hon presenterades som en expert, som påstods kunna avslöja hur invandringen av muslimer till Sverige har försatt landet i kaos och orsakar upplopp och kriminalitet. Fox Business valde i det inslaget att dölja hennes bakgrund och aktivism i antimuslimska sammanhang, liksom de antisemitiska konspirationsteorier hon gett uttryck för.

 

MOTPOL

Motpol är en bloggportal som utgör del av den identitära strömningen inom svensk – och europeisk – nynazism. Portalen kategorisear sig själv som konservativ och använder slogan “Till höger om åsiktskorridoren”. I praktiken är Motpol endast en del av en brokig miljö av personer och organisationer, och uppstod som en del av flertalet internetsatsningar inom den rasideologiska miljön under 00-talet. Bakgrunden till portalen finns inom den nu nedlagda organisationen Nordiska Förbundet (NF), som startades av tidigare medlemmar från Nationaldemokraterna och Svenska Motståndsrörelsen, med utgångsunkt från Nordiska förlaget – med syftet var att samla ett flertal projekt under samma organisation. NF drev både Motpol och Nordisk.nu, som var ett – nu nedlagt – community för i första hand svenska nationalister och rasideologer – även om också utländska användare förekom, så som Anders Behring Breivik. NF låg också bakom Metapedia, som är en ännu existerande portal i wiki-format, som ska fungera som ett nationalistiskt eller nyfascistiskt alternativ till Wikipedia. Nordiska förlaget, som utgjorde basen vid grundandet av NF, gav ut både en nyhetstidning och publicerade böcker av bland andra Jonas De Geer och KKK-ledaren David Duke.

Motpol rymmer en mängd olika bloggar och debattörer, och med en grund i den identitära rörelsen – eller strömningen – internationellt är fokuset ofta kultur och kulturkamp. Bakgrunden till den identitära rörelsen går att finna hos den franska nya högern – en radikalkonservativ, nyfascistisk strömning som söker revidera fascistiska rörelser genom att bland annat ersätta den biologiska rasismen med termer som “etnopluralism” och idéer om etniskt homogena stater. Framstående identitärer försöker ofta ta avstånd från nazism genom att exempelvis hävda varje folks rätt till existens och självstyre, en retorik som också användes av Svenskarnas Parti i sina försök att nylansera nazistisk politik i Sverige.

I Sverige är den identitära strömningen i sig liten och befinner sig ibland i konflikt med mer öppna rasideologer, men den utövar ändå ett idémässigt inflytande på högerextremister – både mer moderata och radikala än de själva – genom sina webbaserade plattformar, till vilka Motpol och Metapedia utgör två framstående exempel, och utbyte av skribenter. Förutom de två nämnda plattformarna finns idag även förlaget Arktos, som uppstod ur askan efter NF och Nordiska förlaget, och drivs av Daniel Friberg – samt den årliga mötesplatsen och konferensen Identitär Idé, som samlar rasideologer från hela Sverige.

 

OOPIH

Oopih är ett socialt nätverk för högerextremister som syftar till att fungera som ett alternativ till Facebook. Sajten beskriver sig själv som ett nätverk för “de som bryr sig om europeisk identitet och arv”, och är populärt använt bland fascister och nazister över hela världen. En av de symboler som hemsidan använder sig av – och har tagit sitt namn ifrån – är den bland högerextremister populära ((()))-symbolen. Trippla paranteser används av antisemiter på Internet för att markera judiska namn (eller personer som skribenten misstänker vara jude) och står i dessa kretsar som symbol för “judiskhet”.

Många aktiva svenska nazister har konton på Oopih, liksom många icke organiserade eller bara intresserade individer som rör sig kring nationalistiska och rasideologiska miljöer. Oopih fungerar samlande, både som ingång till miljön och för radikalisering av sympatisörer, genom att sätta identitära, nationalistiska och nazistiska invider och grupper i kontakt med varandra. Sidan är gratis att använda, men har en VIP-funktion som man kan betala pengar för, vilket bland annat ger större spridning av publicerade inlägg.