AFA Research: Aktivklubb Sverige

I den här artikeln belyser vi aktivklubbar som fenomen; som nytt initiativ med mer eller mindre, eller inte alls nya beståndsdelar. I en tidigare artikel gick vi igenom hur Gym XIV och svenska aktivklubbar inspirerats av den amerikanska föregångaren Rise Above Movement (RAM) som enligt grundaren Rob Rundo var den första aktivklubben. Här fördjupar vi oss ytterligare genom att belysa de taktiska och ideologiska dragen hos Rundo, aktivklubbar globalt och Aktivklubb Sverige. Vi kikar även på potentiella likheter och skillnader mellan såväl historiska som nuvarande organisationer.

I artikeln beskrivs både Gym XIV och Aktivklubb Sverige utifrån ett antal premisser: Gym XIV och Aktivklubb Sverige delar ideologiska, strategiska och praktiska grundvärderingar. Gym XIV är inte att se som en lokalgrupp av ungdomar inom nätverket AKS. Redan innan AKS uppstart har dock Gym XIV reproducerat och inspirerats av Active Club (AC) strategi, praktik och ideologi. Gym XIV är en tillgång för AKS genom sin lokal samt erfarenhetsmässigt från personer som varit i rörelsen längre. Med deras egna ord: Youth is good. Youth is energy and virility. Youth is action. But youth without guidence is a waste.

Bakgrund
Rob Rundo växte upp i Queens, New York som han menar präglades av hög gängkriminalitet och hävdar att vita var de mest utsatta. Det var bland annat detta som motiverade honom till att börja med boxning. Han menar att denna sortens träning förbereder en för farliga, våldsamma situationer i vardagen samt ger ett slags självförtroende som även uppmärksammas av andra, att man upplevs besitta en element of danger.

Robert Rundo

Rundo kände sig inte hemma inom kostymbärande althögern vars fokus ofta låg på intellektuella debatter. Han inspirerades i stället av europeiska fotbollshuliganer i såväl sätt att organisera sig som estetik. Det var även sättet de strategiskt riktade in sig på ungdomar som väckte intresse hos Rundo. Målet med RAM var således inte att  bygga en stor organisation utan att istället bygga ungdomens kontrakultur. Där man skulle skapa nya normer för att ersätta de samtida; a revolt against the modern world.

Aktivklubb Sverige (AKS)
I sann RAM-anda talar Aktivklubbarna och Gym XIV om gemenskap, självförbättring, träning, identitet och kultur. Ett gym ses inte enbart som en samlingsplats, och inte heller träning som enbart en aktivitet som främjar hälsan. Det framgår att AKS inte ser sig som politiska aktivister (de riktar därtill gärna kritik mot de nationella organisationer som försöker “leka parti”). Deras strävan tycks vara att bli en social rörelse.

På nationaldagen 2023 samlade AK ihop en större mängd medlemmar i Stockholm, tillresta från olika delar av landet.

Retorik, optik & estetik
I deras utåtriktade kanaler framgår strävan efter rörelsebyggande. En kopp kaffe, en granne, en kollega, gemenskap, att bli sitt bästa jag. Deras sätt att uttrycka sig är långt ifrån shitpostande incels och obskyra meme’s och vänder sig till ett bredare spektrum av unga män. Därtill framstår det som att dessa kanaler, trots offentliga, till stor del syftar till att motivera de redan frälsta. En föredetta medlem i en aktivklubb i USA beskriver det som att de riktar in sig på unga vita män med avsaknad av sociala nätverk och att de aktivt söker potentiella nya medlemmar bortom fascistiska kretsar i syfte att gradvis radikalisera dem. Budskapet är träning och kamratskap vita män sinsemellan, internt hyllar och motiverar de varandra. Genom att glorifiera patriarkala ideal och att utnyttja ett uppsving av bl.a. transfobi skapar aktivklubbar något av en självhjälpsbok. Ett forum för byggandet av hypermaskulina fascister.

Utöver att detta förhållningssätt används för att fånga in en något bredare publik gör de sig mer motståndskraftiga mot extern kritik, åtminstone hos de mer godtrogna. Det tränade ögat ser dock bortom undanflykter likt ”vadå? Vad är det för fel på män som tränar ihop och strävar efter att bli sitt bästa jag?”. Det är trots allt en essentiell del av deras motiv att deras ”självförverkligande” är ett delmål. Som i förlängningen  utgör ett verktyg för ökad militans gentemot politiska fiender, minoriteter och i försvar av det som de hävdar sig ha ensamrätt över.

Det vi ser är ett försök till att avpolitisera fascism. I själva verket är aktivklubbar en plats för politiskt likasinnade, för intern politisk radikalisering och för extern förskjutning av kultur, normer och politiska idéer.

Familiar faces & digital spaces
Det retoriska skiftet är inte ett resultat av nya individer med unika idéer. Aktivklubbarnas medlemmar har i många fall varit del av andra fascistiska initiativ, och den nya retoriken till trots så sprider den sig via bekanta digitala rum så som instagram, telegram och ifunny. Likt fler högerextrema har aktivklubbarna förstått TikToks potential för att nå fler. Med flashiga svartvita klipp på maskerade unga män som utövar kampsport eller bränner prideflaggor har de lyckats skapa spridningsbenägen content av knappa resurser och medlemmar. De lokala aktivklubbarna upplevs som större i sitt antal genom att medlemmar från aktivklubbar inom andra län reser och deltar ihop.

Bilden ovan är ett kollage över aktiviteter från AKS under 2023.


Lös struktur, nätverk – ett historiskt perspektiv

AKS struktur som decentraliserat nätverk av lokala celler är inget nytt fenomen i den svenska fascistiska rörelsen. I mitten av 2000-talet bildades liknande nätverk fast då i form av Fria Nationalister. 

Gym XIV:s frontfigur Ludvig Delin bakom Göteborgs fria nationalisters banderoll på ett 1-maj firande i Helsingborg 2010.

Fria Nationalister grundades 2008 och var ett aktionsnätverk som kretsade kring den numer nedlagda nazistiska mediakanalen, Info14. Inspirationen från bland annat Tyskland var nätverket på sin tid utformat för att locka unga killar. Med korta filmklipp med affischeringar, klistermärkesuppsättningar och till en viss del våld skapade nätverket en stor hype kring sig och kunde på sin tid samla löst sammansatta kompisgäng av fascister. 

Aktivklubb Sverige har liknande potential. AKS följer liknande mönster av propaganda och kan, precis som Fria gjorde, skapa osämja mellan mer befästa organisationer som Nordiska motståndrörelsen. Flera tidigare medlemmar och aktivister som numer är aktiva i AK har varit aktiva i NMR. 

Med hjälp av både historiska exempel av lösare fascistiska strukturer samt den ideologiska och strategiska bas som aktivklubbarna vilar på tydliggörs unga fascisters ovilja till att ansluta sig till NMR. Att NMRs interna verksamhet också har inslag av kampsport blir obetydligt när de saknar retoriken, optiken och löftet om det hypermaskulina, fascistiska idealet. Basaktivism och toppstyrning lyckas inte locka de som i stället förstått vikten av sociala relationer och horisontellt organisationsbygge. Det blir en faktor i deras självförverkligande strategi.

I såväl Nordic Frontier som i Bellum så har dess NMR-företrädare sänt avsnitt där Rob Rundo intervjuats om RAM, aktivklubbar och träning. Under dessa samtal har det frekvent funnits samförstånd kring ståndpunkten att unga, vita män saknar sammanhang och att det är av stor betydelse att bygga dessa rum för gemenskap, i synnerhet lokalt och inte uteslutande digitalt. Detta samförstånd verkar som bortblåst i NMRs rådande kritik av aktivklubbar där de hävdar att de passiviserar nationalsocialistiska aktivister genom locka dem bort från NMR till en rörelse som enbart pysslar med träning. I enlighet med deras föregående samförstånd är det dock mer troligt att NMR saknar adekvata och attraktiva rum för gemenskap för unga, vita män.

Mitt i all opinionsbildning och leka parti glömde dem av det mest essentiella. Att fostra en ungdom av stål. Att hitta och bygga en form som är tilltalande för unga aktivister. Det vi ser idag är livskraftigt, virilit som fan. Medans de gamla i gamet antingen gnäller eller inte ens förstår vad som sker. Den sk Rörelsen? Den rör sig inte mycket. Ungdomen däremot är handling och disciplin. Kamratskap och framtidstro. Flytta på er bara. Framtiden är här.

– AKS

För att se de NMR-medlemmar som såväl deltagit som föreläst på Gym XIVs evenemang, läs denna tidigare artikel om deltagarna på evenemanget Kontrakultur i Deje i januari 2023.

Avslut
I artikelns inledning redogjorde vi för Rundos inspirationskällor i form av den Europeiska huliganscenen. För att kunna placera AKS i sin politiska kontext är det även värt att nämna Rundos erfarenheter kring europeisk hatbrottslagstiftning. Där högerextrema lärt sig kommunicera ut sitt budskap mer subversivt för att undgår förbjudna symboler och hatbrott. Aktivklubbar som fenomen är alltså en utarbetad fasad som fascismen anammar som överlevnadsmekanism i ett förändrat politiskt landskap. Tesen stärks ytterligare utav att framstående personer i Gym XIV och AKS, som Ludvig Delin och Loke Westerbring, hoppat mellan olika fascistiska organisationer och initiativ. För Delin handlar inriktningen på aktivklubbar om ett försök att behålla sin egen relevans sedan han bränt broar och gjort sig ovän med stora delar av rörelsen. Läs mer om hans resa genom olika organisationer och uteslutandet från DFS i vår artikel om paret Delin.  

Kollaget ovan visar Ludvig Delin till vänster i två bilder respektive Loke Westerbring till höger.

Decentraliserade, rörelsebyggande gymnazister som betonar vikten av kamratskap, strävar efter att ersätta rådande normer och besitter revolutionära framtidsvisioner; detta upplägg kan låta kusligt bekant och kräver några förtydliganden. Nationellt och globalt decentraliserade till trots så ska aktivklubbar ej misstas för att ha en struktur som möjliggör för demokratisk styrning av och för medlemmarna.

Rundo själv menar på att lokala aktivklubbar utgör ett forum för skapandet av framtida ledare. De kan använda ord som gemenskap och kamratskap bäst de vill, deras ord ekar tomma då de saknar solidariteten. För en sann social rörelse kräver en förståelse för- och ett agerande genom det kollektiva. AKS och XIV är inte på något vis normkrossande kollektivister, de är synnerligen fästa vid den moderna världens individualistiska ideal och patriarkala normer.

Citat delade i telegramkanaler tillhörande Gym XIV och AKS.

Den gemenskap de hittills skapat utgörs av kollektiv narcissism, en överskattning av gruppens storhet, image och förmågor. Detta blir tydligt när de utför symbolaktioner som sprids via sociala medier för att sedan besvara nyhetsartiklar med förutsägbara rants, och även deras tendens att åka landet runt för att med maskering på bild framstå som betydligt fler i en påstådd ”lokal”grupp. 

Denna “rörelse” har valt svaga vapen för den kamp de benämner som att de tränar för en idé. Att de tränar för en idé kan såklart stämma, en idé kan vara hur stor eller liten som helst, men de kämpar inte för en verklighet.

Det vi ser är nya och gamla fascister som organisera sig utifrån en övertygelse om en anti-vit hegemoni som i sin tur kräver starka, vita män som bekämpar detta med politiskt motiverat våld. I kommande artiklar granskar vi aktivklubbarnas medlemmar.

/AFA Research