AFA Malmö: Sammanfattning år 2020

2020 har varit ett speciellt år på många sätt, med nya typer av politisk mobilisering och rörelser som fått kraft. Med hjälp av erfarenheterna från lokala situationer drar vi lärdomar av året som gått, och om hur det kan gå till att tömma en stad på aktiva nazister.

Året 2020 innebar för svensk fascism en omställning och förändring jämfört med tidigare decennium. Från att ha handlat mycket om offentliga aktiviteter och opinionsbildning har svenska nazister ställt om till att arbeta mer internt, ge sig ut på nätet samt försöka bygga starkare organisationer.

I politiken generellt har vi sett en parlamentarisk nyfascism, representerad av Sverigedemokraterna, som inte har kunnat vinna tillräcklig gehör för sin kärnfråga, invandringen. När coronapandemin var ett faktum hade utrymme för denna typ av frågor drastiskt minskat. Samtidigt har vi sett hur den svenska högern aktivt har jobbat med att bygga ett nytt politiskt klimat, där de vill göra sig till en del av den auktoritära högervridning som Sverigedemokraterna inneburit. I denna situation finner sig den politiska vänstern sliten mellan tendenser, samtidigt som det alltmer nyliberala Socialdemokraterna har gjort det till sin uppgift att dämpa högerkonservatismen genom att anamma delar av dess repressiva politik.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skakar hand med moderatledaren Ulf Kristersson.

När vi studerar radikala och rasideologiska fasciströrelser ser vi att de påverkas av liknande tendenser som sina parlamentariska storasyskon. I Sverige har vi inte sett någon anmärkningsvärd gatumobilisering av exempelvis reaktionära pandemiskeptiker eller konspirationsteoretiker. Istället har vi kunnat följa en rörelse som etablerat sig på nätet, byggt nya plattformar, och i allt större grad fragmenterat sig. Vi kan nu skönja en tendens till ökande nätverksorganisering, då fascister – huvudsakligen unga män – söker sig bort från stagnerade organisationer, såsom Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Redan 2019 upplevde NMR början på några av de problem som blivit bärande teman för året 2020. Splittringen av organisationen, då utbrytargruppen Nordisk styrka bildades, har lämnat NMR försvagat, med ledare som satsat på ett sluta organisationen, strama åt rekryteringen och fokusera på redan existerande medlemmar. De senaste årens öppna organisationsform tycks inte ha gett utdelning – och ett av de tydligaste exemplen på detta kommer från skånska Trelleborg.

Aktiviteter nationellt och lokalt

Under de senaste åren har skånsk media rapporterat om ökad nazistisk närvaro i södra Skåne, och inte minst i Trelleborg. Detta stämmer överens med tillgänglig data,om vi tittar på sammanställd statistik över den tongivande organisationen NMR:s egna rapporteringar av aktiviteter i Trelleborgs kommun. Som vi tidigare har beskrivit är denna typ av självrapporterad statistik något som vi bör ha ett kritiskt öga till, då självrapporteringen har en funktion för NMR:s egen propaganda och organisation. NMR bygger en stor del av sin offentliga kommunikation på propagandaspridning, offentliga aktiviteter och rapportering ifrån dessa – även småskaliga aktiviteter ska rapporteras in. Antalet publicerade rapporter har under de senaste åren minskat, från över 3000 år 2018, till ungefär 1500 år 2020.

Antal rapporter per år:

2020: 1500 st
2019: 2100 st
2018: 3050 st
2017: 2700 st
2016: 2400 st
2015: 1500 st

Det är i sammanhanget viktigt att anmärka att NMR, liksom de flesta nazister, anser att enstaka exempel av uppsatta klistermärken bör räknas som en aktivitet och rapporterar om detta. I det antifascistiska arbetet som bland annat Antifascistisk aktion Malmö bedriver är det viktigt att kunna förstå dessa typer av aktiviteter på rätt sätt. Ett uppsatt klistermärke eller en affisch är, trots sin enkelhet, inte något som vi bör ta enkelt på.

.

Ofta handlar dessa propagandabudskap inte bara om att sprida politiska idéer och rekrytera nya medlemmar, utan också om att göra ett intryck och markera sin närvaro på en ort. I det antifascistiska arbetet mot etableringen av nazistiska organisationer ingår det att analysera alla händelser av nazistisk propagandaspridning och agera. Det kan handla om allt från att städa bort fascistiska budskap från gatorna, till att kartlägga verksamheter, individer eller grupper, samt sätta ned foten mot dessa, till öppna konfrontationer med dessa.

I Trelleborg har vi kunnat se exempel på alla dessa verksamheter, med flera år av nazistisk basverksamhet i kommunen, men även konfrontationer på gatorna. Det senaste tydliga exemplet är från Trelleborg Pride 2017, då aktivister från NMR motades bort av demonstrationsdeltagare som sett dem stryka runt kring samlingsplatsen för pridetåget.

Lokal kollaps i Trelleborg

Just propagandaspridning och klistermärkesuppsättning är den huvudsakliga form av politiskt arbete som nazister i Trelleborg under de senaste åren har haft kapacitet till att bedriva. Dessa aktiviteter har också gjort att Trelleborg under 2018 och 2019 seglat upp i toppen bland svenska städer med nazistisk aktivitet, räknat i antalet aktiviteter. Båda dessa år låg Trelleborg på tredje plats i NMR:s egna nationella rapportering. Under slutet av 2019 och hela året 2020 har denna aktivitetstyp närmast kollapsat till att bli i princip obefintlig.

Under 2020 rapporterade NMR totalt endast tolv aktiviteter i Trelleborgs kommun. Tio av dessa var soloaktiviteter bestående av klistermärkesuppsättning eller brevlådeutdelning av flygblad. Åtminstone sex stycken, men troligen samtliga, soloaktiviteter utfördes av den Vellingebaserade aktivisten Tobias Malvå. Övriga två aktiviteter i kommunen utgjordes av en vägsides banderollupphängning, med okänt antal deltagare, och en offentlig flygbladsutdelning med tre till fyra tillresta aktivister: Marcus Hansson från Lomma, Cristoffer Svärd från Tollarp, Tobias Malvå och eventuellt ytterligare någon aktivist.

Att aktivisterna var tillresta från andra orter är värt att uppehålla sig lite extra vid, då Näste 3 av NMR till för bara något år sedan hade en relativt stor och aktiv grupp medlemmar i kommunen. Under valrörelsen 2018 började NMR nämligen nyttja ett mer öppet och löst förhållningssätt till sympatisörer och medlemmar i organisationen, för att försöka ta formen av ett vanligt parti med partiverksamhet och opinionsbildning. Det var då inte lika viktigt att skapa kvalitet inom organisationen, utan fokus låg snarare på att få in nya personer och aktivera dessa. Under denna period skapades en liten kärna av bekanta och vänner i Trelleborg som bestod av mellan fem och sex personer med varierande aktivitetsgrad. Dessa har nu samtliga antingen dragit sig undan, pacificerats eller helt och hållet hoppat av den fascistiska banan.

Utträde eller pacificering ur organisationen har i dessa fall skett på flera olika grunder. Det har bland annat motiverats med upplevelsen av att NMR slösar bort sina deltagares tid, att det politiska arbetet inte leder någonvart – att tusentals utdelade flygblad inte gav en enda röst under valet i Trelleborgs kommun – och att aktivismen inte var värd den repression som flera av individerna blev utsatta för. Inte minst då flera av individerna kom att åtalas och dömas för brott begångna under sin tid i organisationen, och för att antifascistisk uppmärksamhet blivit en del av vardagen som aktiv i NMR.

AFA Malmö har under hela denna period, från ökningen i aktivitetsgrad 2018 till kollapsen 2020, följt aktiva och inaktiva medlemmar i NMR:s kampgrupp i Trelleborg. I sådana situationer, där nazistisk aktivitet snabbt riskerar att öka och eventuellt bli ett problem, kan det vara till stor nytta att redan i ett tidigt stadium dokumentera och identifiera aktiva nazister, samt göra dem uppmärksamma på att de är av intresse för antifascistisk bearbetning. Vidare är det inte minst viktigt att som antifascistisk gruppering vara aktiv i avhopparprocessen, att identifiera både ledande och svaga personer, samt att även efter individuella eller kollektiva avhopp följa utvecklingen lokalt.

Regionala svårigheter

Antalet aktiva nazister i Skåne har under de senaste åren inte ökat nämnvärt. Den aktiva gruppen medlemmar i NMR är relativt liten och statisk. En tendens bland dessa aktiva individer inom nästet för Skåne och Blekinge, Näste 3, är att de satt i system att flytta ut till mindre orter eller byar, långt ifrån städer där det finns aktiva antifascistiska grupperingar. Stora delar av den nuvarande aktivistskaran i Näste 3 av NMR har under perioder varit skrivna på samma adresser, ute på landet eller i mindre orter. Regionalt har organisationen också råkat ut för flera stora bakslag under det gångna året, inte minst sedan den dåvarande nästeschefen Freddy (Danny) Nermans hus i Blekinge brann ned i början av året, med ekonomiska problem och hemlöshet som följd.
.

Antifascister samlade i Malmö för Antifascistisk brännboll i augusti 2020.

Malmö, Lund och Helsingborg är som bekant de städer där det finns aktiva grupper av AFA, och dessa städer har inte heller under 2020 sett någon etablering av långvarig fascistisk aktivitet på gatorna. När nazister försöker organisera sig i dessa städer eller gör offentliga aktiviteter är det uteslutande inresta aktivister som deltar, och inga långvariga organisationer har här fått fäste. Även om det är flera faktorer som spelar in, kan vi se detta bland annat som ett resultat av mångårigt antifascistisk arbete. Men det ligger också en utmaning här för oss som antifascister, att höja blicken och söka oss utanför våra egna städer, att agera mer regionalt och att kunna existera som en mobiliserande kraft lokalt och i vardagen även utanför våra respektive städer.

Det finns även i mindre städer goda möjligheter att motarbeta nazistiska grupper och slå undan benen för deras försök till organisering. Exemplet med Trelleborg visar att de nazistiska organisationerna idag lider av strategiska problem, och att antifascistiskt arbete i ett tidigt skede kan underlätta en kollaps av verksamheten. NMR själva är ett exempel på en organisation vars egenrapporterade aktivitetsnivå ofta är hög, men som också länge har utgjorts av ett fokus på kvantitet före kvalitet. Sådana organisationer tar sig lätt formen av luftslott, och utvecklingen i Trelleborg står som exempel på hur snabbt luften kan gå ur sådana konstruktioner.


Är du intresserad av vår verksamhet, har du blivit utpekad i någon av våra artiklar eller på annat sätt berörs av det vi publicerat på vår hemsida? Tveka inte att höra av dig till oss!

Nazister som vill hoppa av önskar komma i kontakt med oss uppmanas att först läsa igenom vår informationsflik för detta ändamål: Information till avhoppare.