AFA Skåne – Nordiska motståndsrörelsen i Skåne – Familjefäderna som sviker sina familjer

Nazister hörs ofta propagera för den traditionella kärnfamiljen. Kvinnans viktigaste roll är att föda barn, för att säkra existensen för det vita folket i enlighet med den nazistiska ideologin. Utöver detta ska hon ta hand om hemmet och familjen. Mannen, å andra sidan, bedriver politiken och gatukampen, och framställs som en kämpe och förebild. Men att som barn växa upp med nazistiska föräldrar är inget att glorifiera, utan tycks snarare vara ohälsosamt ur flera aspekter. AFA Skåne har tittat närmare på familjeförhållandena hos ledande nazister i Skåne. Vi granskar de män som beskriver sig kämpa för familjen, men vars ord snarare döljer en mörk verklighet. Med hänsyn till de inblandade har vi anonymiserat alla namn som förekommer i de dokument vi fått tillgång till, förutom de nazister som texten handlar om.

Tobias Malvå

En av de ledande nazisterna i Skåne är Tobias Malvå (tidigare Weikel). Malvå är aktiv i NMR sedan 2016, men har ett långt nazistiskt förflutet. Under 90-talet var han aktiv i Nationalsocialistisk Front, senare Svenskarnas Parti. Under perioden dömdes han för en rad olika våldsbrott mot politiker, vilket han också satt fängslad för. Efter fängelsevistelserna och en period av missbruk, valde Malvå att lämna den nazistiska rörelsen och engagera sig i det numera nedlagda avhopparprojektet Exit. Malvå blev en förgrundsfigur i Exit Skåne och föreläste för ungdomar runt om i Sverige om sitt destruktiva liv som nazist. Han gjorde flera framträdanden i TV och annan media, vilket utgjorde hans inkomstkälla under en längre tid. I början av 2000-talet blev Malvå anklagad för att ha förskingrat pengar från Exit och valde därför att säga upp sig under förevändningen att han mådde dåligt av allt arbete.

Tobias Malvå
19750624-4172
Krattvägen 193
235 99 Vellinge

1 maj i Ludvika 2018

 

 

Malvå föreläser om sin tid som nazist på en skola under EXIT-tiden.

 

Malvå tillsammans med det numera nedlagda Soldiers of Odin.

 

Efter en tid i tystnad, valde Malvå att engagera sig lokalt i Sverigedemokraterna år 2012. Han började därefter att närma sig den nazistiska rörelsen igen. 2015 försökte han att starta upp medborgargardet Soldiers of Odin i Trelleborg, vilket snart fick läggas ner efter att ha stött på motstånd på gatorna. Malvå hann dock bli utesluten ur SD för engagemanget i Soldiers of Odin, varefter han slutligen anslöt sig till NMR.

 

Malvå delar ut flygblad för NMR.

 

Diagnosen

Malvå är diagnostiserad med funktionsnedsättningen autism och aspergers syndrom (där det sistnämnda idag faller under autismspektrat). Detta framkommer i en vårdnadstvist i Helsingborgs tingsrätt från 2010 mellan Malvå och hans tidigare fru. (Helsingborgs TR T3635-10):

Tobias Malvå har diagnostiserad Aspergers syndrom och autism och orkade på grund av sitt sjukdomstillstånd inte ha barnen hos sig när de var mindre.”

Ett av symptomen för autism är ”upprepande beteenden och begränsningar i intressen och aktiviteter.”  Många med autism lider även av återkommande depressiva episoder. Bilden av Malvå klarnar för oss när vi får ta del av hans diagnoser. Han går in i olika typer av organisationer för att sedan tvärt avsluta sitt engagemang. Malvå har haft en karriär som nazist, antinazist och numera nazist åter igen. Det är uppenbart att beteendet är en konsekvens av hans diagnos.

Familjefadern

Malvå har under tiden i NMR blivit en person som organiserar mycket av den aktivitet som bedrivs i Skåne. Som arbetslös har han möjlighet att delta på alla aktiviteter som Näste 3 anordnar, vilket gjort honom till en central person. Han bor på en gård i Vellinge med sin familj, vilken han på senare tid har haft svårt att hålla samman. I ännu en, fortfarande pågående vårdnadstvist framkommer det i  juni 2018 att ett av Malvås barn av rädsla inte vågar prata med honom och därför vill flytta till sin biologiska mamma. (Malmö TR T3990-18) Malvå vägrar dock att samarbeta eller tillgodose barnets behov:


Pappan accepterar inte att XX vill bo hos sin mamma. Han skriver inte på flyttanmälan eller några andra papper som underlättar för XX att bosätta sig hos sin mamma.”

” Pappan har tidigare hotat med att XX ska komma till ett fosterhem ifall XX inte vill bo hos honom och han har på olika sätt krävt XX lojalitet.”

I samma mål vittnar hans eget barn om boendesituationen:

XX berättar att dens pappa är en av ledarna i Nordiska Motståndsrörelsen. Det är som en sekt menar XX. De har ofta möten i hans hus och ibland skjuter de med vapen i trädgården vilket XX tycker är obehagligt. De firar Hitlers födelsedag och huset är som en fästning med vapen, skottsäkra glasrutor och övervakningskameror. Det är inget trevligt hem för en familj.”

Malvås bakgård som fungerar som en kampverkstad för NMR.

 

Malvå har även ett gym där han låter andra nazister träna med honom.

I de senaste handlingarna beslutas att Malvå blir av med vårdnaden av sitt ena barn och att hans tidigare fru får ensam vårdnad i väntan på dom. Skälet är att Malvå inte varit samarbetsvillig. Han har bland annat inte dykt upp efter kallelser från tingsrätten gällande målet om sitt barn. Det enda som inkommit är istället ett handskrivet brev i vilket Malvå förnekar allting och anklagar sin tidigare fru för att ha manipulerat barnet.

 


XX uppger som skäl att den mår dåligt av att bo hos fadern. Den vågar inte prata med fadern. Den uppger att den är rädd för honom. Han är aktivist i Nordiska motståndsrörelsen.”

 

På flera punkter i handlingarna framkommer det att Malvå inte velat samarbeta med varken sitt barn, sin tidigare fru eller inkopplade myndigheter. Han har gjort sig oanträffbar och uteblev från förhandlingarna i tingsrätten i Malmö, för vilket han blev tilldelad böter på 4000 kronor.

 

Bild hemma hos Malvå där han ofta sitter och pysslar med olika motiv med nazistiskt budskap

 

Även här en inblick i Malvås hem, svastika uppsatt på väggen.

 

Daniel Gerdås

Daniel har varit med i NMR sedan 2015 och var dessförinnan sympatisör till det numera nedlagda Svenskarnas parti. Han är en av de ledande figurerna i Näste 3 och fungerar även som kampgruppschef. AFA Lund har tidigare rapporterat om Gerdås och hans arbete här.  I år har Gerdås blivit misstänkt för en rad olika brott som för tillfället är under utredning. När NMR delade ut flygblad i Hässleholm tidigare i år, blev Gerdås anmäld för misshandel. Enligt vittnesuppgifter blev en person nedslagen, för vilket Gerdås blev anmäld och utpekad.


Daniel Gerdås
Järingsholm 6502
280 40 Skånes Fagerhult

 

1 maj i Ludvika 2018

 

Gerdås delar ut flygblad för NMR i Hässleholm, där han senare under dagen blev misstänkt för misshandel.

Skilsmässan

Gerdås har, till skillnad från många andra kamrater i Näste 3, ett arbete. Han har tidigare studerat till lärare, men valde sedan att utbilda sig till sjöingenjör vid Linnéuniversitetet. Gerdås är pappa till tre barn och bodde fram tills nyligen med sin dåvarande fru i en villa i Höör. I år valde dock frun att ta ut skilsmässa och begär i samband med detta ensam vårdnad om barnen. Ett av de skäl hon anger, är Gerdås engagemang i NMR. I skilsmässomålet och vårdnadstvisten (Lund TR T1944-18) framkommer att Gerdås prioriterar politiken framför familjen.


Under hela barnens liv har det varit XX som varit hemma och tagit hand om barnen. Detta eftersom Daniels arbetstid har varit och är oregelbunden och förlagd på obekväma tider. Vidare ägnar Daniel en stor del av sin lediga tid åt sitt politiska engagemang i Nordiska motståndsrörelsen. Mot bakgrund av Daniels arbetstider och politiska engagemang ställer XX sig frågande till hur Daniel har tänkt ta hand om barnen under de tider som han är upptagen eller inte är hemma.”


Två av Gerdås barn är födda för tidigt, vilket gör att de behöver extra stöd. I tingsrätten har exfrun yrkat att Gerdås struntat att gå de kurser som erbjudits för att kunna utbilda sig i barnens problematik. Detta, menar hon, visar på hur lite intresse han har för att förstå barnens behov.

Under processen med skilsmässan har tre anmälan inkommit från exfrun. Det handlar om två fall av misshandel och ett egenmäktigt förfarande, vilket fortfarande är under utredning. (5000-K496986-18,  5000-K504148-18,  5000-K730118-18) I en av många handlingar vittnar exfrun om Gerdås maktspel, trakasserier och misshandel:


XX och Daniel hade en överenskommelse att barnen skulle vara med sin pappa redan för två veckor sedan då XX skulle arbeta med XX under en vecka på sitt arbete, men sedan Daniel klämde XX arm i en bagagelucka har Daniel inte velat träffa barnen. Daniel har inte en enda gång under den här tiden frågat XX hur barnen mår.”


I den pågående processen vittnar exfruns advokat i ett dokument att flera andra advokater tackat nej till ärendet på grund av Gerdås engagemang i NMR:


Undertecknad har varit insatt i målet under en längre period och XX har ett stort behov att känna trygghet i den utsatta situation XX befinner sig i med en särskilt hotfull motpart/situation. XX har begärt undertecknad som målsägandebiträde i de ärenden där XX har anmält Daniel Gerdås för b.la. misshandel. Ansvarig polis, XXX, är på semester till den 23 juni och XX har fått meddelande från en poliskollega att ett förordnade därför ännu inte har skett. XX har dessutom innan undertecknad åtog sig ärendet kontaktat andra ombud som på grund av Daniel Gerdås engagemang i Nordiska motståndsrörelsen betackat sig uppdraget.”

Männen i Nordiska Motståndsrörelsen vill ge sken av att de är hjältemodiga kämpar som värnar om familjen. Ovanstående visar snarare på motsatsen: de lyckas inte hålla samman ens den egna familjen. Deras fruar vittnar om misshandel, hot och trakasserier. Barnen är rädda och önskar flytta från hemmet, och nämner deras fäder som orsaken till oro. Istället för att kämpa för sina barn, hotar nazisterna dem med fosterhem eller anklagar mödrarna för att vara manipulativa. Ett liv som nazist innebär knappast ett harmoniskt familjeliv, utan snarare ett liv där ens närstående försöker att bryta kontakten med en.